Guld har sedan urminnes tider varit en eftertraktad handelsvara. Redan för över 6000 år sedan började guld användas som bytesmedel och betalningsmedel. De första guldmynten präglades i Lydien (nuvarande Turkiet) på 500-talet f.Kr. Sedan dess har guld varit en central del av handel och ekonomier globalt. Under historiens gång har guld ansetts som en säker investering under oroliga tider. När papperpengar infördes behöll guld sin ställning som en värdemätare och reservvaluta. Än idag anses guld vara en trygg tillgång i tider av geopolitisk eller finansiell osäkerhet. Guld har alltså sedan årtusenden tillbaka utgjort grunden för handel och finansiella system. Dess sällsynthet och beständiga värde har cementerat dess roll som en global handelsvara. Oavsett historisk epok har guld varit eftertraktat för handel, investeringar och som monetär reserv. Besök https://www.guldexperten.se/ för att handla guld på nätet.

Guldprisets variabla faktorer

Det finns ett antal viktiga faktorer som påverkar priset på guld. Den främsta faktorn är utbud och efterfrågan. Guld är en ändlig naturresurs och utbudet är begränsat, vilket driver upp priset allt eftersom efterfrågan ökar. En annan viktig faktor är inflation och räntor. När inflation och räntor stiger brukar investerare flytta kapital till guld vilket ökar efterfrågan och priset. Även geopolitisk och finansiell osäkerhet brukar leda till ökad efterfrågan på guld som en “säker hamn” för investeringar. När osäkerheten i världsekonomin växer flyttas kapital till den finansiella trygghet som guld representerar. Dollarns styrka påverkar också guldpriset, eftersom guld oftast värderas i dollar. När dollarn försvagas ökar guldpriset och vice versa.

Handel med guld

Det finns flera sätt att handla med och investera i guld. De vanligaste är via guldtackor, guldmynt, börshandlade guldfonder (ETF:er), aktier i guldbolag, och terminskontrakt. Guldtackor och mynt ger en fysisk exponering mot guldpriset. ETF:er och aktier ger en finansiell exponering. Terminskontrakt är ett mer avancerat instrument där man spekulerar i guldprisets framtida rörelser. Handeln är hävstångsbelånad vilket medför större risk men också möjlighet till högre avkastning. De flesta som handlar med guld gör det dock via fysiska guldinvesteringar, ETF:er eller aktier för att få en stabil exponering mot guldpriset och skydda sig mot inflation eller finansiell osäkerhet.

Lagring av guld

När man investerar större belopp i fysiskt guld måste det lagras på ett säkert sätt. De vanligaste alternativen är bankfack, privata valv, och depåer hos guldföretag. Att lagra guld hemma medför en säkerhetsrisk. Större investerare och institutioner brukar lagra guld i bankfack eller hos professionella valvleverantörer som erbjuder statlig försäkring. Många guldföretag erbjuder också depåer för guldlagring åt investerare. Där förvaras guldet i högsäkerhetsanläggningar och investeraren får ett ägarbevis utan att behöva ta fysisk leverans. Depålagring underlättar handel med guldinnehavet och ger en kostnadseffektiv och säker guldförvaring.

Guld som långsiktig investering

Guld betraktas av många som en stabil och säker långsiktig investering. Historiskt har guld gett en positiv avkastning under 10-årsperioder och fungerat som en hedge mot börsnedgångar och dollarförsvagningar. Därför rekommenderas ofta en mindre andel guld (5-10%) i en diversifierad portfölj. Guld korrelerar lågt eller till och med negativt med aktier, obligationer och fastigheter. Det innebär att guld kan balansera en portfölj och jämna ut svängningar. Samtidigt är guld en volatil investering på kort sikt. Guld bör därför främst ses som en långsiktig investering eller strategisk portföljallokering för att minska risker.

Sälj guld

Det går enkelt att sälja sitt guldinnehav mot kontanter. Guldsmedsbutiker och mynthandlare erbjuder kontantutbetalning för investeringsguld. Även många guldföretag köper tillbaka guld. Online går det också att sälja till webbaserade guldhandlare. Processen går normalt snabbt och smidigt. Säljaren får guldets aktuella marknadsvärde minus en mindre spread eller courtage. Vid större försäljningar över en viss summa krävs dock ID-kontroll och dokumentation för att motverka penningtvätt. Skatter kan också tillkomma på investeringsvinsten vid försäljning beroende på nationella skatteregler. Men oavsett volym går det relativt enkelt att realisera sitt guldinnehav mot kontanter.

Guldhandelns historia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *